Over ons

Wie zijn we?

Een vzw met een brede waaier van doelstellingen die voornamelijk gesitueerd zijn in spriritueel- religieuze, educatieve, sociaal-culturele en ontspannende activiteiten.

Doelgroep en doelwitgroep.

Leden (=betalende gezinnen) en iedereen die de statuten, het huishoudelijk reglement en de levensbeschouwelijke visie van de vzw aanvaarden en zich aangetrokken voelen om deel te nemen aan de activiteiten en dit volgens de levensbeschouwelijke visie van het Alevietisme.

Doelstellingen

de vzw wil via haar activiteiten een bijdrage leveren aan het samenleven in vrede, vriendschap, tolerantie en solidariteit met alle mensen tot welke etniciteit, religie of geloofsgemeenschappen ze ook behoren.

Wat is het Alevitiesme

Het Alevietisme is “LIEFDE”.

Het is een “Way of life” waar ruimte is voor ontmoetingen, vrede, vrijheid, dialoog, tolerantie, respect, zelfbeschikkingsrecht, poëzie, kunst, muziek, dans, SEMAH, CEM, cultuur, wetenschap, kennis…

Binnen het Alevietisme is er geen ruimte voor radicalisme, discriminatie, racisme, nihilisme en haat.

Aantal grondprincipes of ethische codes.

Het zijn principes waarvan elke Aleviet wordt geacht ze na te leven.

Het is wel zo dat bij het hanteren van deze principes (de REDE) de redelijkheid “common- sense” en “de innerlijke intuïtie” de instrumenten bij uitstek zijn waarmee alles wordt gewikt, gewogen en geïnterpreteerd.

RECHTVAARDIGHEID: alles dient hieraan getoetst te worden. M.a.w de daden en het gedrag van een persoon, een groep of een natie dienen hieraan getoetst te worden. Alles wat men doet of niet doet zijn hieraan onderworpen.

GELIJKWAARDIGHEID: alle mensen zijn gelijwaardig. “Elke mens accepteren zoals hij/zij is, zonder onderscheid te maken in sekse, kleur, afkomst of geloofsovertuiging.”

SOLIDARITEIT:  solidariteit tussen de generaties (oud en jong), alle volkeren, opkomen voor de rechten van de zwakkeren, helpen en ondersteunen van de behoeftige.

BEGRENZING: ‘Beheer je handen, tong en lendenen’. Dit betekent dat de mens zich van  al het slechte moet onthouden zoals: liegen, kwaadsprekerij, stelen, overspel en seksuele misbruik, bedrog. Tegelijk moet de persoon zich afbakenen en opkomen voor zijn eigen rechten.

ETHISCH FATSOEN: Het gedrag en handelen van mesen moet aangepast zijn aan de context en het tijdperk waarin ze leven.

ACTIVITEITEN

Spirituele-Religieuze n.a.v. reliegieuze feesten, geboorte, verloving, huwelijk en bij overlijden.

Sociaal-culturele: volksdansen, toneel, ontmoetingsdagen, poëzie avonden, ontbijtdagen, culturele uitstapjes.

Educatieve: aanleren van de Nederlandse taal, leren lezen, muzikale ontwikkelijng, vooral het leren bespelen van de SAZ ( een snaarinstrument), thematische studietagen zoals ouder-kind relatie, drugs, gemengde huwelijken, zinsgeving,…

Ontspannende: zaalvoetbal, veldvoetbal, wandelen, aerobic en zwemmen

VISIE OP SAMENLEVING

Alevieten zijn voorstanders van een democratische, multiculturele, laïcistische en een pluralistische samenleving.
Een samenleving die gebaseerd is op wederzijds respect en erkenning van de eigen identiteit en waardigheid van elke individu, burger, groep of etniciteit.

De Alevieten respecteren de geldende juridische wetten en regels, de leefgewoonten en de structuren van de samenleving die conform zijn met de verklaringen van de universele rechten van de mens.
De spelregels van de samenleving gelden voor iedereen en dienen als vanzelfsprekend gehanteerd en gerespecteerd te worden door iedereen.

 

VISIE OP INTEGRATIE

Onze motto is “integratie door actief participatie” en “opnemen van verantwoordelijkheid” in de samenleving.

Integratie begint bij ieder individu zelf. Een “open-mind” houding is het begin van een geïnternaliserende burgerschapszin. Het is het persoonlijke aandeel van ieder betrokkene om een steentje bij te dragen aan een samenleving die voor iedereen aangenaam kan zijn. Als vzw willen wij bijdragen tot de inburgering van alle leden door onze verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen dit via actief participatie aan alle aspecten van het leven: spiritueel- religieus, sociaal- cultureel, arbeid, welzijn, onderwijs, enz.

De rechten en plichten verbonden aan de burgerschap dienen in evenwicht te zijn. Er mag geen discriminatie en achterstelling zijn omwille van etniciteit, geloof of afkomst. En wie genie van de rechten heeft de ethische verantwoordelijkheid om de plichten na te komen.